guide till psykologutlåtandeGUIDE TILL PSYKOLOGUTLÅTANDE


 

Denna guide brukar jag lämna ut till föräldrar och skolpersonal – vid behov.

 


 

I ett psykologutlåtande hänvisas till resultat på olika tester. Här nedan presenteras en kort beskrivning av de vanligast förekommande testerna.


 

Funktionstest

  • Raven: Ickeverbalt begåvningstest.
  • MVPT-r: Testet mäter den perceptuella förmågan utan att påverkas av finmotoriken.
  • VMI: Testet avser att mäta förmåga att integrera visuella och motoriska förmågor.
  • GoodEnoughHarris: Teckningstest för att bedöma barnets mognadsnivå.

 


 

 

WISC-IV

Testbatteri för bedömning av intellektuell kapacitet – ett klassiskt intelligenstest. Med intelligens menar man individens förmåga att agera målmedvetet, att tänka rationellt och hantera sin omgivning effektivt. Testet är uppdelat i flera deltest, 5 st som avser mäta verbal funktion, 4 st som avser mäta perceptuell funktion, 3 test som avser mäta arbetsminne och 3 test som avser mäta snabbhet. De olika deltesten kan kombineras olika utifrån den aktuella frågeställningen, dvs beroende på vilken förmåga man vill mäta. Testresultaten avläses utifrån ett standardiseringsurval som är representativt för den svenska barnpopulationen.

Liksom vid all användning av tester måste resultaten ses som ungefärliga och tolkas med försiktighet. Testresultaten är också ”färskvara” och efter två år bör man göra om testningen om man fortfarande är osäker på barnets utvecklingsnivå.

Resultaten redovisas i förhållande till normalvariationen. Dvs. inom, under, respektive över normalvariationen.


 

Verbal funktion

Likheter(Li): Barnet ska beskriva på vilket sätt två olika ord eller fenomen liknar varandra.

Resultatet påverkas av språkliga färdigheter, kreativitet och flexibilitet.

 

Ordförråd (Or): Barnet ska benämna avbildade föremål, dels definiera ord verbalt.

Resultatet påverkas av hörsel, språklig utvecklingsnivå, kommunikationsförmåga, färdigheter i svenska språket, hemspråksbakgrund, stimulans i hem och skola, intellektuell nyfikenhet samt minne.

 

Förståelse (Fö): Barnet ska besvara ett antal frågor som handlar om vardagliga problem eller allmänna begrepp och regler.

Resultatet påverkas av verbal uttrycksförmåga och hemspråksbakgrund.

 

Information (In): En serie frågor som berör barnets kunskaper om vardagliga ting och händelser. Vissa uppgifter besvarar barnet genom att peka medan andra kräver verbala svar.

Resultatet påverkas av verbal förståelse, språklig uttrycksförmåga, allmänbildning, omvärldsorientering, kulturkompetens och minne. Andra faktorer som påverkar är barnets färdigheter i svenska språket, hemspråksbakgrund, stimulans i hem och skola, nyfikenhet, intressen och allmän ”vakenhet”.

Slutledning (Sl): Barnet ska identifiera ett begrepp utifrån alltmer specifika ledtrådar som presenteras muntligt.

Resultatet påverkas av språklig stimulans, uppmärksamhet och flexibilitet.

 


 

Perceptuell funktion

 

Blockmönster (Bl) Barnet ska inom en angiven tidsgräns avbilda modeller eller bilder av tvåfärgade mönster med hjälp av rödvita klossar.

Resultatet påverkas kognitiv flexibilitet och i viss mån av visuomotorisk koordination.

 

Bildkategorier (Br): Barnet får se två eller tre rader med bilder av olika föremål. Ett föremål från varje rad hör ihop och bildar en kategori. Barnet ska peka på eller benämna dessa föremål.

Resultatet påverkas av visuell perception, koncentrationsförmåga, flexibilitet och kreativitet.

 

Matriser (Ma): Barnet får se en matris i vilken en del saknas, och ska identifiera denna genom att peka på eller benämna ett av de fem svarsalternativen.

Resultatet påverkas av förmågan att förstå analogier samt av flexibilitet i tänkandet.

 

Bildkomplettering (Bk): Barnet får se en bild och ska sedan, inom en angiven tidsgräns, peka på eller benämna den viktiga del som fattas på bilden.

Resultatet påverkas av observationsförmåga, uppmärksamhet på detaljer och bearbetningshastighet.

 


 

Arbetsminne

Sifferrepetition (Sr): Sifferrepetition består av två delar som administreras oberoende av varandra. Sifferrepetition Framlänges och Sifferrepetition Baklänges. Testledaren presenterar muntligt ett antal sifferserier för barnet. För varje uppgift i sifferrepetition Framlänges ska barnet upprepa siffrorna i samma ordning som de presenterades. I Sifferrepetition Baklänges ombeds barnet upprepa sifferserierna i omvänd ordning än den som de presentera- des i.

Resultatet påverkas på ett avgörande sätt av förmåga till uppmärksamhet och koncentration.

 

Bokstavs-siffer-serier (Bs): Testledaren presenterar kombinationer av siffror och bokstäver. Barnet ska återge först siffrorna i stigande ordning och därefter bokstäverna i alfabetisk ordning. Varje uppgift består av tre försök, och varje försök består i sin tur av olika kombinationer av siffror och bokstäver.

Resultatet påverkas av förmåga till uppmärksamhet och koncentration men också av bearbetningshastighet.

 

Aritmetik (Ar): Barnet ska genom huvudräkning och inom en angiven tidsgräns lösa olika räkneproblem.

Resultatet påverkas av uppmärksamhet, förmåga till koncentration och bearbetningshastighet. Det tar också matematisk förmåga i form av huvudräkning i anspråk, vilket innebär att skolerfarenhet spelar in.

 


 

Snabbhet

Kodning (Ko): Barnet ska kopiera symboler och para ihop dem med siffror eller enkla geometriska figurer. Utifrån kodnyckeln ska barnet rita varje symbol i motsvarande figur eller ruta inom en angiven tidsgräns.

Resultatet påverkas av förmåga till uppmärksamhet och koncentration samt motivation, men också förmåga till att arbeta under tidspress.

 

Symbolletning (Sy): Barnet ska visuellt söka igenom en grupp symboler efter en eller två målsymboler. Barnet ska göra så många uppgifter som möjligt (i turordning) inom en angiven tidsgräns.

Resultatet påverkas av förmåga till uppmärksamhet och koncentration, men också av förmåga att arbeta under tidspress. Finmotoriska färdigheter är av mindre betydelse än i deltestet Kodning.

 

Djurletning (Dj): Barnet får se A3-sidorna med bilder på olika föremål arrangerade antingen slumpmässigt eller i raka rader. Barnets uppgift är att inom en angiven tidsgräns markera de bilder som föreställer djur.

Resultatet påverkas av förmåga till visuell uppmärksamhet och perceptuell processhastighet samt barnets förmåga att balansera mellan att arbeta snabbt och noggrant.


 

Projektiva test

De projektiva testen avser att ge en bild av elevens självbild, relationer till familj och närstående och eventuella känslomässiga problemområden.

Machover: Projektivt teckningstest för att bedöma barnets självuppfattning.

FRT: Test för att utvärdera barns subjektiva upplevelser av sina familjerelationer.

CAT: Projektivt bildtematiskt personlighetstest.

Becks ungdomsskalor: Ett självskattningsformulär med 100 frågor i fem olika kategorier. Testet avser att bedöma nivån på ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild.

 


Ett original av Psykologutlåtandet skickas till vårdnadshavare och ett original förvaras i journalmappen hos psykologen på Elevhälsan i Rättviks kommun.


 

 

 

Anita Kullander

23 oktober 2013

leg. psykolog