Processen särskilt stöd-ÅP


Processen särskilt stöd – som den utarbetats i Rättviks kommun av Anna Niska som tidigare arbetat på Skolinspektionen.

Först gör läraren en anmälan till rektor om att elev riskerar att inte nå målen för årskursen

 

Rektor tar ärendet till sitt Elevteam där man samråder kring vem som bäst kan utreda elevens behov av stöd. Det är rektor som är huvudansvarig men kan delegera vissa uppgifter till annan pedagogisk personal.

 

Därefter genomförs en utredning av elevens behov. Omfattningen av utredningen påverkas dels av vad man har möjlighet att utreda men också av vad som är relevant för detta ärende.

 

Rektor kan därefter besluta om att inget ÅP ska upprättas. Vårdnadshavarna får ett beslut, skriver på delgivningen. Vårdnadshavarna kan överklaga beslutet.

 

Rektor kan besluta om ÅP eller delegera till pedagogisk personal att upprätta ÅP.

Vissa beslut i ett ÅP kan dock inte delegeras utan måste fattas av rektor: beslut om enskild undervisning, anpassad studiegång, undervisning i särskild grupp.

 

När man gör utredningen för särskilt stöd så har man naturligtvis kontakt med föräldrarna och informerar dom om vad skolan kan komma att besluta.

 

Därefter får vårdnadshavarna en kopia av ÅP och en Delgivningsblankett där de bekräftar att de mottagit skolans (myndighetens) beslut.

 

Vårdnadshavaran får också information om hur de kan överklaga ÅP.

 

I ÅP ska det anges när skolan ska följa upp – dvs kontrollera att beslutade insatser har genomförts – detta kser internt.

 

I ÅP ska det anges för hur lång tid ÅP ska gälla och när man har en utvärdering tillsammans med vårdnadshavarna.