UppsatserSvensk Forskning


 

Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan.

Roland S. Persson[2015]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever.

Maria Westling Allodi [2015]

Skolverket

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.235967!/Menu/article/attachment/1_5_begavade_barn_ACCESSIBLE.pdf

 

Generell begåvning och personlighetsdrag i Femfaktormodellen: Träffsäkra prediktorer för konsulters arbetsframgång?

Kia Gram, Sara Eriksson [2014]

Stockholms Universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:723529/FULLTEXT01.pdf

 

Förbjudet område?: utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola.

Mara Westling Allodi [2014]

Socialmedicinsk tidskrift

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1093/899

 

Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning.

Anette Wetterlind [2014]

Atockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:715314/FULLTEXT01.pdf

 

Lärares uppfattningar av begåvningsbegreppet och begåvade elever i matematik.

Åsa Hartman, Erika Erfäldt  [2013]

Högskolan Väst

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:628082/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvade elever?: En studie om lärares uppfattningar kring särbegåvade elever i skolan.

Anna Tengroth  [2013]

Högskolan i Väst

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:628082/FULLTEXT01.pdf

 

“Vad roligt att vi har ännu en mattebegåvning!”: En studie om lärares tankar kring elever med särskilda matematiska förmågor.

Janna Malmgren  [2013]

Stockholms Universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:633267/FULLTEXT01.pdf

 

Hur bemöts särbegåvade elever i skolan?

Biljana Miketa [2012]

Linne’universitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:588196/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvade elevers uppfattningar om sin matematikundervisning : En intervjustudie på grundskolan om hur särbegåvade matematikelever upplever sig inkluderade i matematikundervisningen.

Ann Stensson [2012]

Linnéuniversitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:565052/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvning i klassrummet : Möjligheter och hinder för att möta den exceptionellt begåvade eleven.

Lena Olofsdotter  [2012]

Umeå Universitet

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:534989/FULLTEXT01.pdf

 

Livs berättelse- en inblick i hur det kan vara att gå i ”en skola för alla” och vara särbegåvad.

Hanna Rohdin  [2012]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29877/1/gupea_2077_29877_1.pdf

 

Särbegåvning i klassrummet : Möjligheter och hinder för att möta den exceptionellt begåvade eleven.

Hanna Rohdin  [2012]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29877/1/gupea_2077_29877_1.pdf

 

Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor.

Eva Petterson  [2011]

Linne’universitetet

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414912/FULLTEXT01

 

Högbegåvad – privilegierad eller bortglömd : en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever.

Maria Ströbeck, Britt-Inger Svensson  [2011]

Högskolan Kristianstad

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:430874/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvade elever : En studie om studie- och yrkesvägledning och stimulans i gymnaiseskolan.

Anna Arbin  [2011]

Umeå universitet

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:432576/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvade i samhället och skolan: – vinnare eller förlorare?

Emma-Maria Millerfelt; Beactrice Pettersson  [2011]

Linnéuniversitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:509847/FULLTEXT01.pdf

 

Hur bemöter lärare elever med särskild fallenhet för matematik?

Annie Gustavsson, Veronica Karlssom  [2011]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26104/1/gupea_2077_26104_1.pdf

 

Porträtt av ett särbegåvat barn – En fallstudie som jämför skillnader och likheter ett barns föräldrars och skolans åsikter och handlingar.

Marie-Louise Olsson  [2011]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26099/1/gupea_2077_26099_1.pdf

 

Talang med livet som insats.

Samuel Hellström  [2011]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28158/1/gupea_2077_28158_1.pdf

 

Hur förhåller sig begåvning i skolåldern och psykosocial arbetsbelastning i vuxenlivet till olika aspekter av självrapporterad hälsa bland yrkesarbetande kvinnor och män?

Cornelia Wulff, Petra Lindfors, Magnus Sverke  [2010]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24756/2/gupea_2077_24756_2.pdf

 

Elever med särskild matematisk begåvning : sex elevers tankar om sin grundskoletid.

Ylva Eriksson  [2010]

Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:318606/FULLTEXT01.pdf

 

Små Matematiker.

Eva Angel Vairo, Karin Ström  [2010]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10959/MUEP%20ex.%20Examensarbete%20Sm%C3%A5%20Matematiker.pdf?sequence=1

 

Begåvade barn – vad är det?

Anna Karin Birgell, Eva Olofsson [2009]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19978/1/gupea_2077_19978_1.pdf

 

Det måste få vara lite klurigt, fröken! En fallstudie där en lärare möter elever i årskurs 5, som tidigt nått målen i matematik.

Linda Agrell, Erica Dahlén [2009]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19970/1/gupea_2077_19970_1.pdf

 

Elever med fallenhet för matematik: Får de det stöd de behöver?

Jens Ludwig [2009]

Högskolan Kristianstad

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:225438/FULLTEXT02.pdf

 

Idrott och särbegåvning : Fem lärares syn på särbegåvade elevers möjlighet till utveckling inom kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet.

Joanna Svensson, Kristine Haugland-Karlstad [2009]

Högskolan Kristianstad

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:294061/FULLTEXT01.pdf

 

Skolans dilemma : De begåvade barnen – en bortglömd elevkategori i “en skola för alla”?

Carita Andersson, Maria Schander  [2009]

Växjö Universitet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232429/FULLTEXT01.pdf

 

Pedagogiska teorier om eleven i skolutredningar på 1940-tal och 1990-tal – En metaforanalys.

Mary-Anne Holfve-Sabel  [2009]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24177/1/gupea_2077_24177_1.pdf

 

Speciella nog att särbehandlas? Lärarstudenters syn på särbegåvade elever.

Åsa Persson  [2008]

Högskolan Kristianstad

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:231135/FULLTEXT01.pdf

 

 I en skola för alla/A study of inclusive education.

Robert Hagsten  [2008]

Malmö Högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6754/I%20en%20skola%20f%C3%B6r%20alla.pdf?sequence=1

 

Begåvade barn ­ en investering för framtiden.

Anna-Karin Andersson, Monita Hellström [2007]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7274/1/VT07-2611-148.pdf

 

Utstickare i det svenska skolsystemet.

Jenny Byvall, Janet Pettersson [2007]

Lärarhögskolan i Stockholm

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199331/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvade barn : och deras individuella utvecklingsplan.

Maria Nilsson [2007]

Karlstads universitet

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6277/FULLTEXT01.pdf

 

Begåvad och bortglömd?/ Lärare om bemötandet av elever som är begåvade i matematik.

Eva-Lena Carlsson [2007]

Högskolan i Dalarna

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518723/FULLTEXT01.pdf

 

Skolan och de begåvade barnen.

Åsa Hallenheim Olsson  [2007]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3244/Exarbete11december.pdf?sequence=1

 

Särbegåvade elever i skolan : Ett nytt fält för specialpedagogiken.

Caroline Alm  [2007]

Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:119806/FULLTEXT01.pdf

 

Alla är intelligenta En enkätstudie bland grundskolelärare om de i sin undervisning tar hänsyn till Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna.

Helena Olsson och Björn Wingård [2007]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3797/1/HT06-2611-213.pdf

 

Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp.

Annelie Börjesson, Cecilia Sjöberg [2007]

Malmö Högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3898/Microsoft%20Word%20-%20H%C3%B6gpresterande%20elever.pdf?sequence=1

 

Skolans syn på särbegåvade elever.

Vickie Berggren, Bo Lindskog  [2007]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3795/Microsoft%20Word%20-%20Skolans%20syn%20p%5e%20s%5erbeg%5evade%20elever%20-%20Vickie%20Berggren%20%26%20Bo%20Lindskog.pdf?sequence=1

 

Skolans attityd till högpresterande elever.

Emelie Björkman, Frida Wikström  [2007]

Luleå tekniska universitet

https://pure.ltu.se/ws/files/31041619/LTU-LAR-EX-07108-SE.pdf

 

Utstickare i det svenska skolsystemet.

Jenny Bywall, Janet Pettersson  [2007]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199331/FULLTEXT01.pdf

 

De särbegåvade eleverna : En studie om de särbegåvade elevernas skolvardag, ur ett elevperspektiv.

Kajsa Lindkvist  [2007]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198639/FULLTEXT01.pdf

 

Att se mönster i prickar – en föga användbar förmåga? : Intervju- och enkätstudier om logisk-analytisk särbegåvning i Sverige.

Jannica Stålnacke  [2007]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197575/FULLTEXT01.pdf

 

Marknadsföring av begåvningar inom musikbranschen.

Per Englund, Lena Brodin  [2006]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:196339/FULLTEXT01.pdf

 

En skola för alla! – Hur utmanas de bättre i matematik?

Åsa Björklund, Åsa Lindskog

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3585/Bj%C3%B6rklund_Lindskog.pdf?sequence=1

 

Vadå begåvad? : en kvalitativ studie om begåvade barn.

Johanna Fredricsson, Emma Palmqvist [2005]

Linköpings universitet

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3585/Bj%C3%B6rklund_Lindskog.pdf?sequence=1

 

Särbegåvade elever i den svenska skolan : ur deras eget perspektiv

Daniel Eriksson  [2005]

Linköpings universitet

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20196/FULLTEXT01.pdf

 

Vilka pojkar blev civilingenjörer och vad hände med de smarta flickorna?

Minna Salminen-Karlsson  [1995]

Linköpings  Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

 

Finns det fortfarande en begåvningsreserv?

Kjell Härnqvist  [1995]

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

 

Intelligensförändringar under ett kvartssekel : jämförelser mellan trettonåringar prövade 1961, 1966, 1980 och 1985.

Ingemar Emanuelsson, Allan Svensson [1989]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26967/1/gupea_2077_26967_1.pdf

 

Bidrag till räknefärdighetens psykologi. En tvillingundersökning.

Mauritz Wictorin  [1952]

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

 

Huvudräkningstyper. (Massundersökning.)

KG Jonsson [1918]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

 


 

Roland S. Persson


 

Roland S Persson är i huvudsak knuten till Personalprogrammet och ämnesområdet psykologi. Han är verksam inom Encell, understryker forskarens ansvar gentemot det omgivande samhället (den sk. Tredje uppgiften), och har hittills  bedrivit forskningsprojekt om musikalisk kommunikation och lärande; om särbegåvning i utbildningssystemens olika nivåer; Talent Management med utgångspunkt från vad Google kallar “smartcreatives”; om könsrollsförståelse och könsrollskonstruktens mätning; om kunskapsklimat i olika Europeiska länder samt på senare tid mer övergripande teoretisk forskning kring individen, samhället och social evolution.

http://ju.se/personinfo.html?id=463

 

Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan.

Roland S. Persson[2015]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

 

Who decides what giftedness is?: On the dilemma of researching and educating the gifted mind in the light of culture, political ambition, and scientific dogma.

Roland S. Persson[2013]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

 

Ability Climates: The forgotten cultural factor in promoting gifted education

Roland Persson [2011]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:428729/FULLTEXT01.pdf

 

The Elusive Muse: Understanding Musical Giftedness

Roland Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

 

The unwanted gifted and talented: A sociobiological perspective of the societal functions of giftedness

Roland Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

 

Europe, Gifted Education

Roland Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

 

VSAIEEDC – A cognition-based generic model for qualitative data analysis in giftedness and talent research

Roland Persson [2006]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:33782/FULLTEXT01.pdf

 

The maestro music teacher and musicians’ mental health

Roland Persson [2006]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:540605/FULLTEXT01.pdf

 

Voices in the wilderness: Counselling gifted students in a Swedish egalitarian setting

Roland Persson [2005]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:34791/FULLTEXT01.pdf

 


Internationell forskning


THE TALENT OF BEING INCONVENIENT:
ON THE SOCIETAL FUNCTIONS OF GIFTEDNESS

Roland S Persson [2009]

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228946/FULLTEXT01.pdf

 

Help-our child is gifted. Guidelines for parents of gifted children

Shirley J. Kokot

http://inet.dpb.dpu.dk/biblio/skokot.pdf

 

Linda Kreger Silverman;

Characteristics of Giftedness Scale: Research and Review of the Literature

http://www.spart5.net/cms/lib07/SC01000802/Centricity/Domain/491/Characteristics_Scale.pdf

 

Identifying Visual-Spatial and Auditory-Sequential Learners: A Validation Study

http://www.visualspatial.org/files/idvsls.pdf

 

The Three Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity.