Forskning och fakta

Svensk Forskning

Gottfridsson HT2017 GU (kandidatuppsats) – Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – identifiering och anpassning av undervisning till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem


Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan.

Roland S. Persson[2015]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf


 

Särskilt begåvade elever En litteraturstudie om hur lärare kan identifiera elever med särskild begåvning i matematik

Joanna Björnbom [2016]

Högskolan Dalarna

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:904617/FULLTEXT01.pdf


Vad gör man när man redan kan allt?: Studiesituationen för lågstadieelever med goda kunskaper i matematik.

Ida Falck [2016]


Särskild begåvning – särskilt bemötande?: Föräldrars erfarenhet av skolans bemötande av särskilt begåvade barn

Lena Bergman Åkerman [2016]

Stockholms universitet

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:903172/FULLTEXT01.pdf


 

“Förr älskade hon matte!”: en studie om hur föräldrar till elever med fallenhet för matematik upplever matematikundervisningen i grundskolan
Elever med fallenhet för matematik.: Identifiering och undervisning i en egalitär skola ur ett lärarperspektiv

Viktoria Franzén [2016]

Stockholms universitet

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922831/FULLTEXT01.pdf


Underpresterande elever med hög potential: Särbegåvning och särskilda förmågor i matematik

Hansson, Martina [2016]

Örebro universitet

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922831/FULLTEXT01.pdf


 

Särbegåvning i skolan: En studie om lärares erfarenheter av särbegåvade

Bromander, Johan [2015]

Örebro universitet

Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever.

Maria Westling Allodi [2015]

Skolverket

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.235967!/Menu/article/attachment/1_5_begavade_barn_ACCESSIBLE.pdf


 

Misdiagnosis of ADHD/ASD in gifted children

Leigh Jamison Rundkvist [2015]

Karolinska Institutet

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44860/Manuscript_Leigh_Jamieson_Rundkvist.pdf?sequence=1


 

Generell begåvning och personlighetsdrag i Femfaktormodellen: Träffsäkra prediktorer för konsulters arbetsframgång?

Kia Gram, Sara Eriksson [2014]

Stockholms Universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:723529/FULLTEXT01.pdf


 

Förbjudet område?: utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola.

Mara Westling Allodi [2014]

Socialmedicinsk tidskrift

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1093/899


 

Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning.

Anette Wetterlind [2014]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:715314/FULLTEXT01.pdf


Alla barns rätt till lärande: En kvalitativ studie om tre pedagogers syn på begåvade barn

Rebecca Kästel [2014]

Karlstads universitet

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:695369/FULLTEXT01.pdf


 

Individuella utmaningar och avancerad undervisning: En studie om hur lärare arbetar med högpresterande och särbegåvade elever i ämnet engelska i gymnasieskolan.

Amila Muslia, Adam Lind [2014]

Linne’universitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:690237/FULLTEXT01.pdf


 

“- De som har matte med sig”: Lärares uppfattningar om elever med fallenhet för matematik

Bianca Östling, Siiri-Viktoria Papke [2013]

Mälardalens högskola

Lärares uppfattningar av begåvningsbegreppet och begåvade elever i matematik.

Åsa Hartman, Erika Erfäldt  [2013]

Högskolan Väst

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:628082/FULLTEXT01.pdf


 

Särbegåvade elever?: En studie om lärares uppfattningar kring särbegåvade elever i skolan.

Anna Tengroth  [2013]

Högskolan i Väst

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:628082/FULLTEXT01.pdf


 

“Vad roligt att vi har ännu en mattebegåvning!”: En studie om lärares tankar kring elever med särskilda matematiska förmågor.

Janna Malmgren  [2013]

Stockholms Universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:633267/FULLTEXT01.pdf


 

Högpresterande och matematikbegåvade elever. Hur stimuleras de i matematikundervisningen?

Anette Lyckelinge  [2013]

Malmö universitet

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/16329/annettelyckelinge20131127.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 

Hur bemöts särbegåvade elever i skolan?

Biljana Miketa [2012]

Linne’universitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:588196/FULLTEXT01.pdf


 

Särbegåvade elevers uppfattningar om sin matematikundervisning : En intervjustudie på grundskolan om hur särbegåvade matematikelever upplever sig inkluderade i matematikundervisningen.

Ann Stensson [2012]

Linnéuniversitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:565052/FULLTEXT01.pdf


 

Särbegåvning i klassrummet : Möjligheter och hinder för att möta den exceptionellt begåvade eleven.

Lena Olofsdotter  [2012]

Umeå Universitet

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:534989/FULLTEXT01.pdf


 

Livs berättelse- en inblick i hur det kan vara att gå i ”en skola för alla” och vara särbegåvad.

Hanna Rohdin  [2012]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29877/1/gupea_2077_29877_1.pdf


 

Särbegåvning i klassrummet : Möjligheter och hinder för att möta den exceptionellt begåvade eleven.

Hanna Rohdin  [2012]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29877/1/gupea_2077_29877_1.pdf


 

Att konstruera begåvning – debatten om IQ.

Thom Axelsson  [2012]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/14092/Axelsson_Educare.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 

Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor.

Eva Petterson  [2011]

Linne’universitetet

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414912/FULLTEXT01


 

Högbegåvad – privilegierad eller bortglömd : en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever.

Maria Ströbeck, Britt-Inger Svensson  [2011]

Högskolan Kristianstad

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:430874/FULLTEXT01.pdf


Särbegåvade i samhället och skolan: – vinnare eller förlorare?

Emma-Mafria Millerfelt, Beatrice Petterson  [2011]

Linne’universitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:509847/FULLTEXT01.pdf


 

Särbegåvade elever : En studie om studie- och yrkesvägledning och stimulans i gymnaiseskolan.

Anna Arbin  [2011]

Umeå universitet

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:432576/FULLTEXT01.pdf


 

Särbegåvade i samhället och skolan: – vinnare eller förlorare?

Emma-Maria Millerfelt; Beactrice Pettersson  [2011]

Linnéuniversitetet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:509847/FULLTEXT01.pdf


 

Hur bemöter lärare elever med särskild fallenhet för matematik?

Annie Gustavsson, Veronica Karlssom  [2011]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26104/1/gupea_2077_26104_1.pdf


 

Porträtt av ett särbegåvat barn – En fallstudie som jämför skillnader och likheter ett barns föräldrars och skolans åsikter och handlingar.

Marie-Louise Olsson  [2011]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26099/1/gupea_2077_26099_1.pdf


 

Talang med livet som insats.

Samuel Hellström  [2011]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28158/1/gupea_2077_28158_1.pdf


 

Hur förhåller sig begåvning i skolåldern och psykosocial arbetsbelastning i vuxenlivet till olika aspekter av självrapporterad hälsa bland yrkesarbetande kvinnor och män?

Cornelia Wulff, Petra Lindfors, Magnus Sverke  [2010]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24756/2/gupea_2077_24756_2.pdf


 

Synlig eller osynlig?: Pedagogers beskrivningar av särbegåvade elever

Helena-Irmeli Pekkala [2013]

Umeå universitet

Elever med särskild matematisk begåvning : sex elevers tankar om sin grundskoletid.

Ylva Eriksson  [2010]

Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:318606/FULLTEXT01.pdf


 

Små Matematiker.

Eva Angel Vairo, Karin Ström  [2010]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10959/MUEP%20ex.%20Examensarbete%20Sm%C3%A5%20Matematiker.pdf?sequence=1


 

Begåvade barn – vad är det?

Anna Karin Birgell, Eva Olofsson [2009]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19978/1/gupea_2077_19978_1.pdf


 

Det måste få vara lite klurigt, fröken! En fallstudie där en lärare möter elever i årskurs 5, som tidigt nått målen i matematik.

Linda Agrell, Erica Dahlén [2009]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19970/1/gupea_2077_19970_1.pdf


 

Särbegåvade elever klarar sig själva, en myt?: En studie om pedagogers syn på särbegåvade elever i matematikundervisningen

Åsa Gustafsson, Emma Nilsson [2009]

Växjö universitet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:221207/FULLTEXT01.pdf


 

Elever med fallenhet för matematik: Får de det stöd de behöver?

Jens Ludwig [2009]

Högskolan Kristianstad

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:225438/FULLTEXT02.pdf


 

Idrott och särbegåvning : Fem lärares syn på särbegåvade elevers möjlighet till utveckling inom kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet.

Joanna Svensson, Kristine Haugland-Karlstad [2009]

Högskolan Kristianstad

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:294061/FULLTEXT01.pdf


 

Skolans dilemma : De begåvade barnen – en bortglömd elevkategori i “en skola för alla”?

Carita Andersson, Maria Schander  [2009]

Växjö Universitet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232429/FULLTEXT01.pdf


 

Pedagogiska teorier om eleven i skolutredningar på 1940-tal och 1990-tal – En metaforanalys.

Mary-Anne Holfve-Sabel  [2009]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24177/1/gupea_2077_24177_1.pdf


 

Matematikundervisning som kan stödja matematiskt begåvade elever.

Marie Håkansson, Dorota  Lembre’r  [2009]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7599/examensarbete_H%C3%A5kansson_Lembr%C3%A9r.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Speciella nog att särbehandlas? Lärarstudenters syn på särbegåvade elever.

Åsa Persson  [2008]

Högskolan Kristianstad

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:231135/FULLTEXT01.pdf


 

 I en skola för alla/A study of inclusive education.

Robert Hagsten  [2008]

Malmö Högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6754/I%20en%20skola%20f%C3%B6r%20alla.pdf?sequence=1


 

Begåvade barn ­ en investering för framtiden.

Anna-Karin Andersson, Monita Hellström [2007]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7274/1/VT07-2611-148.pdf


 

Utstickare i det svenska skolsystemet.

Jenny Byvall, Janet Pettersson [2007]

Lärarhögskolan i Stockholm

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199331/FULLTEXT01.pdf


 

Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp.

Annelie Börjesson, Cecilia Sjöberg, [2007]

Lärarhögskolan i Stockholm

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3898/Microsoft%20Word%20-%20H%C3%B6gpresterande%20elever.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Särbegåvade barn : och deras individuella utvecklingsplan.

Maria Nilsson [2007]

Karlstads universitet

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6277/FULLTEXT01.pdf


 

Begåvad och bortglömd?/ Lärare om bemötandet av elever som är begåvade i matematik.

Eva-Lena Carlsson [2007]

Högskolan i Dalarna

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518723/FULLTEXT01.pdf


 

Skolan och de begåvade barnen.

Åsa Hallenheim Olsson  [2007]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3244/Exarbete11december.pdf?sequence=1


 

Särbegåvade elever i skolan : Ett nytt fält för specialpedagogiken.

Caroline Alm  [2007]

Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:119806/FULLTEXT01.pdf


 

Alla är intelligenta En enkätstudie bland grundskolelärare om de i sin undervisning tar hänsyn till Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna.

Helena Olsson och Björn Wingård [2007]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3797/1/HT06-2611-213.pdf


 

Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp.

Annelie Börjesson, Cecilia Sjöberg [2007]

Malmö Högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3898/Microsoft%20Word%20-%20H%C3%B6gpresterande%20elever.pdf?sequence=1


 

Elever med matematikbegåvning: Hur vill de bli bemötta för att behålla sin motivation och lust att lära?

Rebecka Johansson, Anna-Karin Fransson  [2007]

Växjö universitet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:204954/FULLTEXT01.pdf


 

Skolans syn på särbegåvade elever.

Vickie Berggren, Bo Lindskog  [2007]

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3795/Microsoft%20Word%20-%20Skolans%20syn%20p%5e%20s%5erbeg%5evade%20elever%20-%20Vickie%20Berggren%20%26%20Bo%20Lindskog.pdf?sequence=1


 

Skolans attityd till högpresterande elever.

Emelie Björkman, Frida Wikström  [2007]

Luleå tekniska universitet

https://pure.ltu.se/ws/files/31041619/LTU-LAR-EX-07108-SE.pdf


 

Utstickare i det svenska skolsystemet.

Jenny Bywall, Janet Pettersson  [2007]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199331/FULLTEXT01.pdf


 

De särbegåvade eleverna : En studie om de särbegåvade elevernas skolvardag, ur ett elevperspektiv.

Kajsa Lindkvist  [2007]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198639/FULLTEXT01.pdf


 

Att se mönster i prickar – en föga användbar förmåga? : Intervju- och enkätstudier om logisk-analytisk särbegåvning i Sverige.

Jannica Stålnacke  [2007]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197575/FULLTEXT01.pdf


 

Särskilda behov i matematik: matematisk begåvning och matematiksvårigheter.

Louise Andersson, Martina Olofsson  [2006]

Högskolan väst

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:215765/FULLTEXT01.pdf


 

Hur finner vi elever med fallenhet i matematik?: En fallstudie, i år 8, om hur vi kan finna elever med matematisk fallenhet

Johanna Håkansson, Britt Grant  [2006]

Växjö Universitet

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206755/FULLTEXT01.pdf


 

Marknadsföring av begåvningar inom musikbranschen.

Per Englund, Lena Brodin  [2006]

Stockholms universitet

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:196339/FULLTEXT01.pdf


 

Begåvade barn i skolan: lärares definitioner på begreppet begåvning och deras tankar kring förhållningssätt, stimulans och specialpedagogik i förhållande till begåvade barn i skolan

Jennie Sand, Jenny Sandsjö  [2006]

Högskolan Väst

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:215749/FULLTEXT01.pdf


 

En skola för alla! – Hur utmanas de bättre i matematik?

Åsa Björklund, Åsa Lindskog

Malmö högskola

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3585/Bj%C3%B6rklund_Lindskog.pdf?sequence=1


 

Vadå begåvad? : en kvalitativ studie om begåvade barn.

Johanna Fredricsson, Emma Palmqvist [2005]

Linköpings universitet

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3585/Bj%C3%B6rklund_Lindskog.pdf?sequence=1


 

Särbegåvade elever i den svenska skolan : ur deras eget perspektiv

Daniel Eriksson  [2005]

Linköpings universitet

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20196/FULLTEXT01.pdf


 

Vilka pojkar blev civilingenjörer och vad hände med de smarta flickorna?

Minna Salminen-Karlsson  [1995]

Linköpings  Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf


 

Finns det fortfarande en begåvningsreserv?

Kjell Härnqvist  [1995]

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf


 

Intelligensförändringar under ett kvartssekel : jämförelser mellan trettonåringar prövade 1961, 1966, 1980 och 1985.

Ingemar Emanuelsson, Allan Svensson [1989]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26967/1/gupea_2077_26967_1.pdf


 

Bidrag till räknefärdighetens psykologi. En tvillingundersökning.

Mauritz Wictorin  [1952]

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf


 

Huvudräkningstyper. (Massundersökning.)

KG Jonsson [1918]

Göteborgs Universitet

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf


Roland S. Persson


Roland S Persson är i huvudsak knuten till Personalprogrammet och ämnesområdet psykologi. Han är verksam inom Encell, understryker forskarens ansvar gentemot det omgivande samhället (den sk. Tredje uppgiften), och har hittills  bedrivit forskningsprojekt om musikalisk kommunikation och lärande; om särbegåvning i utbildningssystemens olika nivåer; Talent Management med utgångspunkt från vad Google kallar “smartcreatives”; om könsrollsförståelse och könsrollskonstruktens mätning; om kunskapsklimat i olika Europeiska länder samt på senare tid mer övergripande teoretisk forskning kring individen, samhället och social evolution.

http://ju.se/personinfo.html?id=463

 

Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan.

Roland S. Persson[2015]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

 

Who decides what giftedness is?: On the dilemma of researching and educating the gifted mind in the light of culture, political ambition, and scientific dogma.

Roland S. Persson[2013]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

 

Ability Climates: The forgotten cultural factor in promoting gifted education

Roland Persson [2011]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:428729/FULLTEXT01.pdf

 

On being musically gifted: For teachers, parents and their music-­studying pupils

Roland Persson [2011]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:439746/FULLTEXT01.pdf

 

The Multidimensional Model of Musical Giftedness (3MG): Breaking new ground in understanding musical talent and musical thinking

Roland Persson [2011]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:431753/FULLTEXT01.pdf

 

Straight Talking Gifted and Talented Education

Roland Persson [2011]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:411126/FULLTEXT01.pdf

 

Social responsibility for Talent in Europe: Considerations in planning for a European Model for Talent Support

Roland Persson [2011]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:408676/FULLTEXT01.pdf

 

Adding emotion to the gifted musical mind: Towards a model of gifted musical thinking

Roland Persson [2010]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:359988/FULLTEXT01.pdf

 

Särbegåvade barn och ungdomar är utmaning för svenska psykologer: En kort översikt

Roland Persson [2010]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:343651/FULLTEXT01.pdf

 

Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational system: A survey study

Roland Persson [2010]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:321684/FULLTEXT01.pdf

 

The Elusive Muse: Understanding Musical Giftedness

Roland Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

 

The unwanted gifted and talented: A sociobiological perspective of the societal functions of giftedness

Roland S Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

Europe, Gifted Education

Roland S Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

Intellectually Gifted Individuals’ Career Choices and Work Satisfaction: A descriptive study

Roland S Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:281434/FULLTEXT01.pdf

The Talent of Being Inconvenient: On the Societal Functions of Giftedness

Roland S Persson [2009]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:228946/FULLTEXT01.pdf

VSAIEEDC – A cognition-based generic model for qualitative data analysis in giftedness and talent research

Roland Persson [2006]

HLK, Livslång lärande/Encell

Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

 

The maestro music teacher and musicians’ mental health

Roland Persson [2006]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:540605/FULLTEXT01.pdf

 

Voices in the wilderness: Counselling gifted students in a Swedish egalitarian setting

Roland Persson [2005]

HLK, Livslång lärande/Encell

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:34791/FULLTEXT01.pdf

 

övrigt

http://www.talentcentrebudapest.eu/sites/default/files/R.S.Persson.pdf

Geniernas värld

Utbildningsradion  [2010]

http://www.ur.se/Produkter/162309-UR-Samtiden-Installationsforelasningar-i-Jonkoping-Geniernas-varld


Internationell forskning


 

Identifying Visual-Spatial and Auditory-Sequential Learners: A Validation Study

Linda Kreger Silverman

http://www.visualspatial.org/files/idvsls.pdf

 

Guidelines for Teaching Visual-Spatial Learners (VSLs)

Linda Kreger Silverman

http://www.visualspatial.org/files/teaching.pdf

 

At-Risk Youth and the Creative Process

Linda Kreger Silverman

http://www.visualspatial.org/files/atrisk.pdf

 

Characteristics of Giftedness Scale:
Research and Review of the Literature

Linda Kreger Silverman

https://www.giftedchildren.dk/content.php?788-Linda-Silverman-Characteristics-of-Giftedness-Scale-Research-and-Review-of-the-Literature


 

Gifted Development Center

http://www.gifteddevelopment.com/highly-and-profoundly-gifted/profoundly-gifted

http://www.gifteddevelopment.com/impact-early-ear-infections-iq-scores/lost-iq-points-brighter-child-greater-loss

 

 

Perceptions of Causes and Long-term Effects of Academic Underachievement in High IQ Adults

Anne Madeleine Marie FAVIER-TOWNSEND;

http://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/16520/98026281%20Favier-Townsend%20Anne%20final%20PhD%20submission%20April%202015.pdf?sequence=1

Help-our child is gifted. Guidelines for parents of gifted children

Shirley J. Kokot

http://inet.dpb.dpu.dk/biblio/skokot.pdf


Linda Kreger Silverman;

Characteristics of Giftedness Scale: Research and Review of the Literature;

http://www.spart5.net/cms/lib07/SC01000802/Centricity/Domain/491/Characteristics_Scale.pdf

Identifying Visual-Spatial and Auditory-Sequential Learners: A Validation Study;

http://www.visualspatial.org/files/idvsls.pdf


 

The Three Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity.
Renzulli, Joseph S.

High-ability learning and brain processes: How neuroscience can help us to understand how gifted and talented students learn and the implications for teaching.

 


Perceptions of Causes and Long-term Effects of Academic Underachievement in High IQ Adults Anne Madeleine Marie FAVIER-TOWNSEND