Angående psykologutredning

Enligt nya skollagen kan rektor begära en psykologutredning men vilka metoder som psykologen använder bestäms av psykologen. Rektor kan t.ex. inte bestämma att det ska göras ett WISC-test. En psykolog kan göra en bedömning via andra test eller en intervju. Det är själva analysen – bedömningen som är viktigt för skolan.
En psykolog har en etisk skyldighet att inte utreda i onödan.
Det betyder att även om en rektor kräver en utredning så kan psykologen säga att utifrån hennes/hans bedömning så behövs ingen utredning.
En psykolog FÅR INTE utreda någon mot dennes eller vårdnadshavares vilja. Vid utredningar så lyder psykologen under Socialstyrelsen och det är en myndighet som står över skolan och rektor.
Psykologutredning behövs bara då man misstänker att barnet bör gå i särskola, eller ska utredas vidare för dyslexi, autism/asperger eller ADHD som ska medicineras. Generellt tycker jag att man ska vara återhållsam med psykologutredningar eftersom dessa journalförs och finns kvar i minst 10 år efter senaste journalanteckningen. Det har hänt att journaler har krävts ut av försäkringsbolag, att misstankar om ADHD (bara misstankar inte konstaterad ADHD) har utnyttjats på ett negativt sätt så att ungdomen inte blev antagen till en önskad utbildning.
Skolan har en skyldighet att erbjuda adekvat stöd oavsett vilka utredningar som gjorts eller inte. Om skolan inte vet vad de ska göra så får de prova sig fram. Åtgärdsprogram ska skrivas och med korta intervaller utvärderas.
Anita Kullander 2011