Användarverktyg

Webbverktyg


psykologutredning

Psykologutredning

Enligt nya skollagen kan rektor begära en psykologutredning men vilka metoder som psykologen använder bestäms av psykologen. Rektor kan t.ex. inte bestämma att det ska göras ett WISC-test. En psykolog kan

Foto: Anita Hogeborn Kullander
göra en bedömning via andra test eller en intervju. Det är själva analysen – bedömningen som är viktigt för skolan.

En psykolog har en etisk skyldighet att inte utreda i onödan. Det betyder att även om en rektor kräver en utredning så kan psykologen säga att utifrån hennes/hans bedömning så behövs ingen utredning.

En psykolog FÅR INTE utreda någon mot dennes eller vårdnadshavares vilja. Vid utredningar så lyder psykologen under Socialstyrelsen och det är en myndighet som står över skolan och rektor.

Psykologutredning behövs bara då man misstänker att barnet bör gå i särskola, eller ska utredas vidare för dyslexi, autism/asperger eller ADHD som ska medicineras. Generellt tycker jag att man ska vara återhållsam med psykologutredningar eftersom dessa journalförs och finns kvar i minst 10 år efter senaste journalanteckningen. Det har hänt att journaler har krävts ut av försäkringsbolag, att misstankar om ADHD (bara misstankar – alltså inte konstaterad ADHD) har utnyttjats på ett negativt sätt så att ungdomen inte blivit antagen till en önskad utbildning. Skolan har en skyldighet att erbjuda adekvat stöd oavsett vilka utredningar som gjorts eller inte. Om skolan inte vet vad de ska göra så får de prova sig fram. Åtgärdsprogram ska skrivas och med korta intervaller utvärderas. Anita Kullander 2011

Socialstyrelsens anvisningar för skolpsykologer 2013

Där anges bla (markerat med rött) på sidan 20:

En pedagogisk kartläggning ska alltid föregå en psykologutredning.
Med pedagogisk kartläggning avses en utredning av specialpedagog tillsammans med klasslärare som med hjälp av olika prov bedömer en elevs kunskapsnivå i respektive ämne. Alltså inte bara att eleven klarar målen utan mer konkret vilken årskurs kunskaperna ligger på.

Här är en länk till ett sammanfattande utdrag :
https://www.anitakullander.se/socialstyrelsen-psykologutredning-i-skolan-2013?s[]=skolpsykologer

PDF att ladda ner hela : Socialstyrelsen – Psykologutredning i skolan.

Sidor under rubriken:


Dottern kommer in med stövlar på. Mamma utbrister: Kliv inte rakt in med stora stövlar. Dottern kommenterar ”stora?” Det är ju bara 35:or.

psykologutredning.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-05 11.38 av anita